PODMIENKY A USTANOVENIA

Lenka Lutonská je obchodné meno spoločnosti Advantage Companies Ltd., číslo spoločnosti 09346277, registračné číslo DPH 248 0514 16 (“my”, “nás”, “naše”). 

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na:

Naše podmienky sa vzťahujú na vaše používanie našej webovej stránky, na naše poskytovanie produktov a služieb a na naše vzťahy s vami vo všeobecnosti.

Vstupom na našu webovú stránku, prístupom na ňu alebo jej používaním akýmkoľvek spôsobom súhlasíte s dodržiavaním všetkých našich zmluvných podmienok. Okrem toho, keď si u nás rezervujete akékoľvek služby a produkty, budete sa riadiť Podmienkami uvedenými na tejto stránke. Pokračovaním v rezervácii potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili všetky tieto Podmienky a súhlasíte s ich dodržiavaním. Tieto Podmienky sa môžu z času na čas meniť. Súhlasíte s tým, že ste viazaní podmienkami platnými v čase rezervácie.

Zásady vrátenia peňazí/zrušenia rezervácie

Všetky poplatky a zakúpené produkty a služby sú nevratné. Ak bol dohodnutý platobný plán, budete zodpovední za vykonanie dohodnutých platieb v dohodnutých termínoch.

Ak si zakúpite koučovací balík a zistíte, že z akéhokoľvek dôvodu nemôžete využiť svoje sedenia, môžete si zvyšné sedenia pozastaviť na 1 mesiac. Ak sa rozhodnete zrušiť proces bez dokončenia koučovacích sedení a po uplynutí 1 mesačného obdobia pozastavenia, stratíte tieto sedenia a budete stále zodpovední za všetky zostávajúce platby.

Poplatky

Aktuálne poplatky za služby a programy sú zvyčajne uvedené na stránkach jednotlivých programov a ak nie je uvedené inak, zahŕňajú DPH.

Firemní zákazníci mimo Spojeného kráľovstva nemusia platiť DPH Spojeného kráľovstva. Ak nie ste povinní platiť DPH Spojeného kráľovstva, nevykonávajte platbu prostredníctvom webovej stránky a namiesto toho pošlite e-mail na adresu love@lenkalutonska.com s vašou obchodnou adresou, aby sme vám mohli poslať odkaz na platbu a faktúru s odstránenou DPH.

Upozorňujeme, že DPH nie je možné vrátiť, ak bola predtým zaplatená, a mali by ste si ju nárokovať späť prostredníctvom miestneho úradu pre DPH.

Vyhradzujeme si právo na zmenu ponúkaných poplatkov/balíkov, ale vždy budeme dodržiavať dohodnutú sumu za dohodnuté obdobie všetkých služieb, ktoré boli stanovené na začiatku našej spolupráce. Ak však budete chcieť pokračovať v spolupráci s nami aj po ukončení počiatočného balíka, nie je zaručené, že sadzby budú rovnaké.

VYHLÁSENIE:

Výsledky uvedené na stránkach sa môžu líšiť. Na dosiahnutie takýchto výsledkov je potrebné skutočné odhodlanie. Neveríme na rýchle zbohatnutie ani na úspech zo dňa na deň. Beriete na vedomie, že sme nerobili a nerobíme žiadne vyhlásenia týkajúce sa zdravotných fyzických, duševných, emocionálnych, duchovných alebo zdravotných výhod, budúcich príjmov, výdavkov, objemu predaja alebo potenciálnej ziskovosti alebo straty akéhokoľvek druhu, ktoré môžu byť výsledkom vašej účasti v tomto Programe, Produkte, Službách alebo Materiáloch Programu.

Nemôžeme zaručiť a nezaručujeme, že dosiahnete konkrétny výsledok, pozitívny alebo negatívny, finančný alebo iný, prostredníctvom používania našich Programov, Produktov, Služieb a Materiálov programu, a vy akceptujete a chápete, že výsledky sa u každého jednotlivca líšia. Taktiež sa výslovne zriekame akejkoľvek zodpovednosti za rozhodnutia, konanie, výsledky, používanie, nesprávne používanie alebo nepoužívanie informácií poskytnutých alebo získaných prostredníctvom akýchkoľvek našich Programov, Produktov, Služieb alebo Programových materiálov. Súhlasíte s tým, že vaše výsledky sú výlučne vaše vlastné a my nenesieme žiadnu zodpovednosť za vaše výsledky.

Obsah tejto stránky a Programov, Produktov, Služieb a Materiálov programu slúži len na vzdelávacie účely. Nič z toho, čo sa nachádza na tejto webovej stránke, v Programe, Produktoch, Službách a Materiáloch programu, nemá slúžiť, ako náhrada odborného lekárskeho poradenstva. Nenahrádza ani terapiu.

Ak máš obavy o svoje zdravie, mi vždy odporúčame vyhľadať lekára alebo odborníka na duševné zdravie.

Zásady doručovania

Keďže väčšina našich produktov je k dispozícii online, prístupové/prihlasovacie údaje vám budú zaslané do 24 hodín od prijatia zaplatenej objednávky.

Fyzické nákupy produktov budú doručené spravidla od pondelka do piatku medzi 7:00 a 18:00 (okrem sviatkov) prostredníctvom doručovateľskej služby tretej strany, ako je Royal Mail. Doručenie sa uskutoční do 1 až 10 pracovných dní od prijatia vašej zaplatenej objednávky.

On-line koučingové služby budú poskytované podľa dohody s vami v čase rezervácie.

Dôvernosť koučovania

Beriete na vedomie, že pri našej spolupráci môžete prezradiť ciele, plány do budúcnosti, obchodné záležitosti, informácie o práci, osobné a iné podobné súkromné informácie. Nikdy, či už priamo alebo nepriamo, nebudeme dobrovoľne používať žiadne takéto informácie vo svoj prospech alebo tieto informácie poskytovať tretej strane. Bez vášho súhlasu nebudeme dobrovoľne zverejňovať, že ste v koučovacom vzťahu.

Zásady ochrany osobných údajov

Uvedomujeme si dôležitosť dodržiavania bezpečnosti informácií, ktoré máme pod kontrolou. Všetky údaje zhromaždené prostredníctvom webovej stránky lenkalutonska.com (ďalej len “stránka”) sú uložené na zabezpečených serveroch a máme prísne bezpečnostné a dôverné postupy týkajúce sa uchovávania a zverejňovania takýchto informácií v súlade so zákonom o ochrane údajov z roku 1988 (ďalej len “zákon”). Nasledujúce zásady ochrany osobných údajov stanovujú, na akom základe budeme spracúvať osobné údaje zhromaždené počas vášho používania tejto stránky. Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, aby ste pochopili naše názory a postupy týkajúce sa vašich osobných údajov a spôsobu, akým s nimi budeme zaobchádzať.

Snažíme sa prijať všetky primerané opatrenia na ochranu súkromia vašich osobných údajov. Nemôžeme však zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek údajov, ktoré zverejníte online. Akceptujete prirodzené bezpečnostné riziká spojené s poskytovaním informácií prostredníctvom internetu a nebudete nás brať na zodpovednosť za akékoľvek porušenie bezpečnosti, pokiaľ k nemu nedošlo v dôsledku našej nedbanlivosti alebo úmyselného zlyhania. Vaše používanie stránky znamená, že ste nám udelili súhlas s prenosom, uchovávaním a spracovaním vašich osobných údajov a súhlas s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov.

Informácie, ktoré o vás môžeme zhromažďovať

Osobné údaje môžeme zhromažďovať a spracúvať, keď vyplníte formulár na stránke, keď nás kontaktujete alebo keď nám poskytnete informácie počas e-mailových a telefonických konzultácií. Patria sem okrem iného informácie poskytnuté pri registrácii na Webovú lokalitu, pri odosielaní vašich údajov nám a v prípade, že nahlásite problém s Webovou lokalitou. Môžeme tiež zhromažďovať informácie týkajúce sa podrobností o návštevách našej lokality a o zdrojoch, ku ktorým pristupujete. Všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, budeme používať prísne v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Informácie, ktoré od vás získame, budeme uchovávať a uchovávať elektronicky alebo iným spôsobom.

Neuchovávame údaje o kreditných kartách ani neposkytujeme údaje o zákazníkoch žiadnym tretím stranám.

Cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa pri návšteve niektorých webových lokalít odošle do vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača. Súbory cookie používame na sledovanie vašich informácií počas prehliadania našej webovej lokality. Súbory cookie nám tiež umožňujú pochopiť, kto si pozrel ktoré stránky, čo nám pomáha zlepšovať stránky a poskytovať vám lepšie služby.

Súbory cookie môžete odmietnuť aktivovaním nastavenia vo svojom prehliadači, ktoré umožňuje odmietnuť umiestnenie súborov cookie. Odmietnutie súborov cookie môže znamenať, že nebudete mať prístup k niektorým častiam našej stránky.

Používanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vám poskytli informácie alebo služby, ktoré od nás požadujete alebo o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, ak ste súhlasili s kontaktovaním na takéto účely; na účely informovania o zmenách funkcií stránky; správy stránky a našich vlastných propagačných aktivít. Môžeme vás kontaktovať poštou, telefonicky, e-mailom alebo inými elektronickými správami (v závislosti od informácií, ktoré sme od vás získali).

Ako už bolo uvedené, informácie o identifikovateľných osobách neposkytujeme tretím stranám ani inzerentom, ale môžeme im poskytnúť súhrnné informácie o našich používateľoch na marketingové, propagačné a iné účely. Súhrnné informácie môžeme použiť aj na to, aby sme pomohli inzerentom osloviť také publikum, na ktoré sa chcú zamerať.

Kde ukladáme Vaše osobné údaje

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť prenesené a uložené v mieste mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len “EHP”). Odoslaním svojich osobných údajov súhlasíte s týmto prenosom, uchovávaním alebo spracovaním. Prijmeme všetky primerané opatrenia, aby sme zabezpečili, že s vašimi údajmi bude zaobchádzané bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Vaše práva

Máte právo nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje nespracovávali. Svoje právo zabrániť takémuto spracovaniu môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete e-mailom na adrese love@lenkalutonska.com

Máte tiež právo nahliadnuť do osobných údajov (ako sú definované v zákone), ktoré o vás uchovávame, a to po prijatí písomnej žiadosti, overení vašej totožnosti a zaplatení poplatku vo výške 10 GBP. Ak máte obavy, že niektoré z informácií, ktoré o vás uchovávame, sú nesprávne, alebo ak chcete namietať proti použitiu vašich osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom na adrese love@lenkalutonska.com

Ostatné webové stránky

Upozorňujeme, že tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na Webovú lokalitu. Akékoľvek iné webové stránky, ktoré sú prepojené s touto stránkou alebo z nej, majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a my za tieto zásady nenesieme žiadnu zodpovednosť. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky si tieto zásady skontrolujte.

Rozhodné právo a súdna právomoc

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa riadia a vykladajú v súlade s anglickým právom a výlučnú právomoc na riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť z týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v súvislosti s nimi, majú súdy Anglicka a Walesu.

Zmeny našich zmluvných podmienok a/alebo zásad ochrany osobných údajov

Naše podmienky a/alebo zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas upraviť podľa vlastného uváženia. V takom prípade uverejníme revidované verzie na tejto webovej stránke. Vyzývame vás, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali, aby ste získali jej najaktuálnejšiu kópiu. Úpravy budú účinné po ich zverejnení na stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky v súvislosti s našimi zmluvnými podmienkami a/alebo zásadami ochrany osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu love@lenkalutonska.com

Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

Informácie boli obnovené: 9.9.2022

VYHLÁSENIE: Obsah tejto stránky a Programov, Produktov, Služieb a Materiálov programu slúži len na vzdelávacie účely. Nič z toho, čo sa nachádza na tejto webovej stránke, v Programe, Produktoch, Službách a Materiáloch programu, nemá slúžiť, ako náhrada odborného lekárskeho poradenstva. Nenahrádza ani terapiu.

Ak máš obavy o svoje zdravie, my vždy odporúčame vyhľadať lekára alebo odborníka na duševné zdravie.

© 2023 Lenka Lutonska.  Všetky práva vyhradené.