Obchodné podmienky a ustanovenia

Lenka Lutonská je obchodné meno spoločnosti Advantage Companies Ltd., číslo spoločnosti 09346277, registrovaná v Spojenom kráľovstve s VAT čislo: 248 0514 16 (“my”, “nás”, “naše”). 

Nasledujúce podmienky sú založené na právnych predpisoch Spojeného kráľovstva a vzťahujú sa na nasledovné:

Vaše používanie našej webovej stránky, naša ponuka programov, produktov a služieb a naše vzťahy s vami vo všeobecnosti.

Vstupom na našu webovú stránku, prístupom na ňu alebo jej používaním akýmkoľvek spôsobom súhlasíte s dodržiavaním všetkých našich zmluvných podmienok. Okrem toho, keď si u nás rezervujete akékoľvek služby a produkty, budete sa riadiť podmienkami uvedenými na tejto stránke. Pokračovaním v rezervácii potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili všetky tieto podmienky a súhlasíte s ich dodržiavaním. Vyhradzujeme si právo tieto podmienky priebežne meniť alebo dopĺňať. Súhlasíte s tým, že ste viazaní podmienkami platnými v čase rezervácie.

Zásady vrátenia peňazí/zrušenia rezervácie

Vzhľadom na druh predávaných produktov sú všetky predaje konečné. Z dôvodu, že predávame digitálne produkty v podobe e-knihy, zvukových nahrávok v podobe meditácií, online kurzov a hybrid programov, kôli ich pôvodu ich nie je možné vrátiť, všetky poplatky za zakúpené digitálne produkty sú nevratné.

V prípade, že bol dohodnutý platobný plán za akýkoľvek zakúpený digitálny produkt, mesačné poplatky zahŕňajú navýšenie na pokrytie administratívnych poplatok. (Poplatok je v rozmere 10-20%. Poplatok sa vzťahuje na 3 alebo 6 mesačné splátkové plány.) Pri voľbe tejto platby ste zodpovední za vykonanie dohodnutých platieb v dohodnutých termínoch. Je to však vašou zodpovednosťou sa rozhodnúť, ktorá platobná možnosť je pre vás vhodná.  

V prípade, že ste si zakúpili online kurz alebo hybrid program v podobe splátkového plánu a rozhodnete sa z programu z kaéhokoľvek dôvodu odstúpiť, strácate prístup k všetkým materiálom, a bude vyčlenení z našej členskej sekcie. Poplatky ktoré boli do tej doby uskutočnené sú nenávratné. V prípade, že ste si zakúpili program v plnej cene a rozhodnete sa z programu odstúpiť z akéhokoľvek dôvodu, nie je možné požiadať o vrátenie investície!

Ak si zakúpite 1-1 koučovací balík môžete si vyhradiť právo 14 dňovej lehoty odstupu od zmluvy. 14 dňová lehota nadobúda platnosť odo dňa uzatvorenia zmluvy. Zmluva je uzatvorená a potvrdená plnou platbou alebo prvou splátkou. Ak koučovacie sedenie sa uskutoční v prebehu 14 dňovej lehoty, a rozhodnete sa zo zmluvy odstúpiť, akékoľvek sedenia ktoré sa už uskutočnili, vám budú vyfakturované.

V prípade, že ak zistíte, že z akéhokoľvek dôvodu nemôžete využiť svoje sedenia, môžete si zvyšné sedenia pozastaviť na 1 mesiac. Ak sa rozhodnete zrušiť proces bez dokončenia koučovacích sedení a po uplynutí 1 mesačného obdobia pozastavenia, stratíte tieto sedenia a budete stále zodpovední za všetky zostávajúce platby. 

Poplatky

Aktuálne poplatky za služby a programy sú zvyčajne uvedené na stránkach jednotlivých programov a ak nie je uvedené inak, zahŕňajú DPH Spojeného kráľovstva alebo EU.

Firemní zákazníci mimo Spojeného kráľovstva nemusia platiť DPH Spojeného kráľovstva, ak preukážu, že sú registrovaná firma a majú platné DPH číslo. Ak nie ste povinní platiť DPH, pri online nákupe prosím zadajte svoje DPH číslo a DPH sa vám z konečnej sumy odpočíta.   

Je to vašou zodpovednosťou si pri platbe zadať platné DPH, v prípade, že na to zabudnete a zaplatíte plnú sumu pošlite nám email na ahoj@lenkalutonska.sk a my vám s radosťou pomôžeme.

Vyhradzujeme si právo na zmenu ponúkaných poplatkov/balíkov, ale vždy budeme dodržiavať dohodnutú sumu za dohodnuté obdobie všetkých služieb, ktoré boli stanovené na začiatku našej spolupráce. Ak však budete chcieť pokračovať v spolupráci s nami aj po ukončení počiatočného balíka, nie je zaručené, že sadzby budú rovnaké.

Vyhlásenie:

Práca, ktorú vykonávame, nie je licencovaná zdravotná starostlivosť. To znamená, že nie sme lekári, psychiatri, psychológovia, poradcovia ani sociálni pracovníci a beriete na vedomie, že ak ste spolupracovali, v súčasnosti spolupracujete alebo sa v budúcnosti rozhodnete spolupracovať s licencovanou osobou, mali by ste s ňou prediskutovať svoje rozhodnutie zapojiť sa do alternatívnych alebo doplnkových nástrojov a techník. Okrem toho by sa žiadna z prác vykonávaných s nami nemala chápať ako náhrada poradenstva licencovanej osoby, ani by ste sa nemali domnievať, že je to náhrada.

Vaše výsledky sa môžu líšiť od inzerovaných. Na dosiahnutie niektorých výsledkov, ktoré používame v našom marketingu, je potrebné skutočné odhodlanie. Neveríme na rýchle zbohatnutie ani na úspech zo dňa na deň. Beriete na vedomie, že sme nerobili a nerobíme žiadne vyhlásenia o fyzických, duševných, emocionálnych, duchovných alebo zdravotných výhodách, budúcich príjmoch, výdavkoch, objeme predaja alebo potenciálnych ziskoch či stratách akéhokoľvek druhu, ktoré môžu byť výsledkom vašej účasti na programe, produkte, službe alebo akýchkoľvek programových materiáloch, a akceptujete a chápete, že výsledky sa u každého jednotlivca líšia.

Zároveň výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za rozhodnutia, činnosti, výsledky, používanie, nesprávne používanie alebo nepoužívanie informácií poskytnutých alebo získaných prostredníctvom akýchkoľvek našich programov, produktov, služieb alebo materiálov programu. Súhlasíte s tým, že vaše výsledky sú výlučne vaše vlastné a my nenesieme žiadnu zodpovednosť za vaše výsledky.

Vaša voľba, vaša zodpovednosť za vaše duševné zdravie: Pri práci, ktorú poskytujeme, vám môžeme ponúknuť rady a iné spôsoby pohľadu na vaše problémy a ich riešenia, aby ste ich zvážili. Týmto súhlasíte s tým, že všetko, o čom hovoríme, je len náš pohľad a nie je pre vás záväzné, ani to nie je predpis. Ak chcete o našich návrhoch v súvislosti s vaším duševným zdravím diskutovať s niekým iným, mali by ste ich prediskutovať s licencovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Zachovanie dôvernosti pri koučovaní

Beriete na vedomie, že pri našej spolupráci môžete prezradiť ciele, plány do budúcnosti, obchodné záležitosti, informácie o práci, osobné a iné podobné súkromné informácie. Nikdy, či už priamo alebo nepriamo, nebudeme dobrovoľne používať žiadne takéto informácie vo svoj prospech alebo tieto informácie poskytovať tretej strane. Bez vášho súhlasu nebudeme dobrovoľne zverejňovať, že ste s nami v koučovacom vzťahu.

Zásady doručovania

Keďže naše produkty sú k dispozícii len online, prístupové/prihlasovacie údaje do našej členskej sekcie vám budú zaslané najneskôr do 24 hodín od prijatia zaplatenej objednávky. Prihlasovacie údaje sú automaticky vygenerované a zaslané v jednom emaily. Osobitný email s heslom neposielame. Každom prípade odporúčame si zmeniť svoje heslo pri prvom prihlásení do členskej sekcie.

On-line koučingové služby budú poskytované podľa dohody s vami v čase dohodnutej rezervácie.

Obmedzenie zodpovednosti

Beriete na vedomie, že nám vždy pôjde o vaše najlepšie záujmy a budeme držať priestor pre váš najvyšší potenciál, pričom budeme vychádzať z toho, že všetko je pre vás možné.

Nenesieme zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, poškodenie dobrého mena a/alebo podobné straty, stratu očakávaných úspor, stratu tovaru, stratu zmluvy, stratu poškodenia údajov alebo informácií alebo akékoľvek osobitné, nepriame, následné alebo čisto ekonomické straty, náklady, škody, poplatky alebo výdavky, ktoré ste utrpeli alebo vám vznikli v dôsledku uzavretia tejto zmluvy a poskytovaných služieb.

Naša zodpovednosť na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti alebo porušenia zákonných povinností), zavádzania, náhrady škody alebo inej zodpovednosti, ktorá vznikla v súvislosti s plnením alebo plánovaným plnením tejto zmluvy, je za každých okolností obmedzená na celkovú cenu, ktorú ste zaplatili za program, produkt alebo službu. 

Ak nám v plnení nášho záväzku zabráni alebo ho oneskorí vaše konanie alebo opomenutie alebo akákoľvek okolnosť mimo našej kontroly, nenesieme voči vám zodpovednosť za žiadne náklady, poplatky alebo straty, ktoré ste utrpeli alebo ktoré vám vznikli priamo alebo nepriamo v dôsledku takéhoto zabránenia alebo oneskorenia. 

Ochrana údajov a duševného vlastníctva

Lenka Lutonská je vlastníkom a držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva a všetky ostatné práva na materiály a obsah, ktoré používame v našich programoch, produktoch a službách, a žiadne ustanovenie týchto podmienok ani iné ustanovenie nemá za následok prevod vlastníctva práv duševného vlastníctva k takýmto materiálom alebo obsahu na vás alebo na akúkoľvek inú osobu.

Obsah alebo materiály, ktoré používame v programoch, produktoch alebo službách, nesmiete nikdy kopírovať, reprodukovať, publikovať v akejkoľvek forme, zdieľať, predávať, zbavovať sa ich alebo inak sprístupňovať tretej strane akýmkoľvek spôsobom.

Udeľujeme vám obmedzenú, nevýhradnú, neprevoditeľnú, nesublicencovateľnú odvolateľnú licenciu na používanie celého obsahu alebo materiálov použitých v programoch, produktoch a službách alebo ich časti len na účely, na ktoré boli programy, produkty alebo služby poskytnuté.

Nesmiete vykonávať žiadne zvukové alebo obrazové záznamy všetkých alebo akejkoľvek časti programov, produktov alebo služieb bez nášho písomného súhlasu.  Namiesto toho ich nahráme my a zašleme vám ich, ak je to možné a vhodné.

Zásady ochrany osobných údajov

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že niektoré vaše osobné údaje budú spracované v našom mene v rámci poskytovania našich programov, produktov alebo služieb.

Uvedomujeme si dôležitosť dodržiavania bezpečnosti informácií, ktoré sú pod našou kontrolou. Všetky údaje zhromaždené prostredníctvom webovej stránky lenkalutonska.com sú uložené na zabezpečených serveroch a máme prísne bezpečnostné a dôverné postupy, ktoré sa vzťahujú na uchovávanie a zverejňovanie takýchto informácií v súlade so zákonom o ochrane údajov z roku 1988.

V našich zásadách ochrany osobných údajov sa uvádza, na akom základe budeme spracúvať osobné údaje zhromaždené počas vášho používania webovej stránky. Pozorne si prečítajte aj nasledujúce informácie, aby ste pochopili naše stanoviská a postupy týkajúce sa vašich osobných údajov a spôsobu, akým s nimi budeme zaobchádzať.

Snažíme sa prijať všetky primerané opatrenia na ochranu súkromia vašich osobných údajov. Nemôžeme však zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek údajov, ktoré zverejníte online. Akceptujete prirodzené bezpečnostné riziká spojené s poskytovaním informácií prostredníctvom internetu a nebudete nás brať na zodpovednosť za akékoľvek porušenie bezpečnosti, pokiaľ k nemu nedošlo v dôsledku našej nedbanlivosti alebo úmyselného zlyhania. Vaše používanie stránky znamená, že ste nám udelili súhlas s prenosom, uchovávaním a spracovaním vašich osobných údajov a súhlas s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov. 

Informácie, ktoré o vás môžeme zhromažďovať

Informácie, ktoré o vás môžeme zhromažďovať

Osobné údaje môžeme zhromažďovať a spracúvať, keď vyplníte formulár na stránke, keď nás kontaktujete alebo keď nám poskytnete informácie počas e-mailových a telefonických konzultácií. Patria sem okrem iného informácie poskytnuté pri registrácii na stránke, pri odoslaní vašich údajov nám a v prípade nahlásenia problému so stránkou. Môžeme tiež zhromažďovať informácie týkajúce sa podrobností o návštevách našej webovej stránky a o zdrojoch, ku ktorým pristupujete. Všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, budeme používať prísne v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a týmito zásadami ochrany osobných údajov. Informácie, ktoré od vás získame, budeme ukladať a uchovávať elektronicky alebo iným spôsobom.

Neukladáme údaje o kreditných kartách ani neposkytujeme údaje o zákazníkoch žiadnym tretím stranám.

Cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa pri návšteve niektorých webových stránok odošle do vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača. Súbory cookie používame na sledovanie vašich informácií počas prehliadania našej webovej stránky. Súbory cookie nám tiež umožňujú pochopiť, kto si pozrel ktoré stránky, čo nám pomáha zlepšovať stránky a poskytovať vám lepšie služby.

Súbory cookie môžete odmietnuť aktivovaním nastavenia vo svojom prehliadači, ktoré umožňuje odmietnuť umiestnenie súborov cookie. Odmietnutie súborov cookie môže znamenať, že nebudete mať prístup k niektorým častiam našej stránky.

Používanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vám poskytli informácie alebo služby, ktoré od nás požadujete alebo o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, ak ste súhlasili s kontaktovaním na takéto účely; na účely informovania o zmenách funkcií stránky; správy stránky a našich vlastných propagačných aktivít.

Ako už bolo uvedené, informácie o identifikovateľných osobách neposkytujeme tretím stranám ani reklamným agentúram, ale môžeme im poskytnúť súhrnné informácie o našich používateľoch na marketingové, propagačné a iné účely. Súhrnné informácie môžeme použiť aj na to, aby sme pomohli reklamným agentúram osloviť také publikum, na ktoré sa chcú zamerať.

Kde ukladáme vaše osobné údaje

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť prenesené a uložené v mieste mimo European Economic Area (“EEA”). Odoslaním svojich osobných údajov súhlasíte s týmto prenosom, uchovávaním alebo spracovaním. Prijmeme všetky primerané opatrenia, aby sme zabezpečili, že s vašimi údajmi bude zaobchádzané bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Vaše práva

Máte právo nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje nespracúvali. Svoje právo zabrániť takémuto spracovaniu môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete e-mailom na adrese ahoj@lenkalutonska.sk.

Máte tiež právo nahliadnuť do osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a to po prijatí písomnej žiadosti, overení vašej totožnosti a zaplatení poplatku vo výške 10 GBP. Ak máte obavy, že niektoré z informácií, ktoré o vás uchovávame, sú nesprávne, alebo ak chcete namietať proti použitiu vašich osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom na adrese  ahoj@lenkalutonska.sk

Ostatné webové stránky

Upozorňujeme, že tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na túto stránku. Akékoľvek iné webové stránky, ktoré sú prepojené s touto stránkou alebo z nej, majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a my za tieto zásady nenesieme žiadnu zodpovednosť. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky si tieto zásady skontrolujte.

Rozhodné právo a súdna právomoc

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa riadia a vykladajú v súlade s anglickým právom a výlučnú právomoc na riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť z týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v súvislosti s nimi, majú súdy Anglicka a Walesu.

Zmeny našich zmluvných podmienok a/alebo zásad ochrany osobných údajov

Naše podmienky používania a/alebo zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas upraviť podľa vlastného uváženia. V takom prípade uverejníme revidované verzie na tejto webovej stránke. Vyzývame vás, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali a získali jej najaktuálnejšiu kópiu. Úpravy budú účinné po ich zverejnení na stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky v súvislosti s našimi zmluvnými podmienkami a/alebo zásadami ochrany osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu ahoj@lenkalutonska.sk

Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

Informácie boli obnovené: 1.4.2024

VYHLÁSENIE: Obsah tejto stránky a Programov, Produktov, Služieb a Materiálov programu slúži len na vzdelávacie účely. Nič z toho, čo sa nachádza na tejto webovej stránke, v Programe, Produktoch, Službách a Materiáloch programu, nemá slúžiť, ako náhrada odborného lekárskeho poradenstva. Nenahrádza ani terapiu.

Ak máš obavy o svoje zdravie, my vždy odporúčame vyhľadať lekára alebo odborníka na duševné zdravie.

2023 © Všetky práva vyhradené - Advantage Companies Ltd T/A Lenka Lutonska