ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV NA WEBOVEJ STRÁNKE

 

Úvod

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám poskytuje podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje pri používaní našej stránky.

Poskytnutím svojich údajov nám zaručujete, že ste starší ako 13 rokov.

Lenka Lutonská, obchodný názov Advantage Companies Ltd.; číslo spoločnosti 09346277, registrovaná v Spojenom kráľovstve, [je/sme/budeme] prevádzkovateľom údajov a sme zodpovední za vaše osobné údaje (v tomto oznámení o ochrane osobných údajov uvádzané ako “my”, “nás” alebo “naše”).

 

Kontaktné údaje

Naše úplné údaje sú:

Úplný názov právnickej osoby: ADVANTAGE COMPANIES Ltd, obchodujúca pod názvom LENKA LUTONSKA

E-mailová adresa: ahoj@lenkalutonska.sk  

Poštová adresa: Beacon View, Northall, Dunstable, Buckinghamshire, LU6 2BA, Spojené kráľovstvo

Je veľmi dôležité, aby informácie, ktoré o vás máme, boli presné a aktuálne. Ak sa vaše osobné údaje kedykoľvek zmenia, oznámte nám to e-mailom na adresu ahoj@lenkalutonska.sk

 

Aké údaje o Vás zhromažďujeme, na aký účel a na akom základe ich spracúvame.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, na základe ktorých možno identifikovať jednotlivca. Nezahŕňa anonymizované údaje.

Môžeme o vás spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov:

Údaje o komunikácii, ktoré zahŕňajú akúkoľvek komunikáciu, ktorú nám pošlete, či už prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, e-mailu, textových správ, správ na sociálnych sieťach, príspevkov na sociálnych sieťach alebo akejkoľvek inej komunikácie, ktorú nám pošlete. Tieto údaje spracúvame na účely komunikácie s vami, na vedenie záznamov a na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Naším zákonným dôvodom na toto spracúvanie sú naše oprávnené záujmy, ktoré v tomto prípade spočívajú v odpovedaní na komunikáciu, ktorá nám bola zaslaná, vo vedení záznamov a v preukazovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní právnych nárokov.

Údaje o zákazníkovi, ktoré zahŕňajú údaje týkajúce sa nákupu tovaru a/alebo služieb, ako je vaše meno, titul, fakturačná adresa, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, kontaktné údaje, údaje o nákupe a údaje o vašej karte. Tieto údaje spracúvame na dodanie tovaru a/alebo služieb, ktoré ste si zakúpili, a na vedenie záznamov o týchto transakciách. Naším zákonným dôvodom na toto spracúvanie je plnenie zmluvy medzi vami a nami a/alebo podniknutie krokov na vašu žiadosť s cieľom uzavrieť takúto zmluvu.

Údaje používateľa, ktoré zahŕňajú údaje o tom, ako používate našu webovú lokalitu a akékoľvek online služby, spolu s akýmikoľvek údajmi, ktoré zverejníte na našej webovej lokalite alebo prostredníctvom iných online služieb. Tieto údaje spracúvame s cieľom prevádzkovať našu webovú lokalitu a zabezpečiť, aby vám bol poskytnutý relevantný obsah, zabezpečiť bezpečnosť našej webovej lokality, udržiavať záložné kópie našej webovej lokality a/alebo databáz a umožniť zverejňovanie a správu našej webovej lokality, iných online služieb a podnikania. Naším zákonným dôvodom na toto spracovanie sú naše oprávnené záujmy, ktoré nám v tomto prípade umožňujú riadne spravovať našu webovú lokalitu a naše podnikanie.

Technické údaje, ktoré zahŕňajú údaje o vašom používaní našej webovej lokality a online služieb, ako je vaša IP adresa, vaše prihlasovacie údaje, podrobnosti o vašom prehliadači, dĺžka návštevy stránok na našej webovej lokalite, zobrazenia stránok a navigačné cesty, podrobnosti o počte použití našej webovej lokality, nastavenia časového pásma a iné technológie na zariadeniach, ktoré používate na prístup k našej webovej lokalite. Zdrojom týchto údajov je náš analytický systém sledovania. Tieto údaje spracúvame s cieľom analyzovať vaše používanie našej webovej lokality a iných online služieb, spravovať a chrániť naše podnikanie a webovú lokalitu, poskytovať vám relevantný obsah webovej lokality a reklamy a pochopiť účinnosť našej reklamy. Naším zákonným dôvodom na toto spracovanie sú naše oprávnené záujmy, ktoré nám v tomto prípade umožňujú riadne spravovať našu webovú lokalitu a naše podnikanie, rozvíjať naše podnikanie a rozhodovať o našej marketingovej stratégii.

Marketingové údaje, ktoré zahŕňajú údaje o vašich preferenciách pri prijímaní marketingu od nás a našich tretích strán a vaše komunikačné preferencie. Tieto údaje spracúvame, aby sme vám umožnili zúčastniť sa na našich propagačných akciách, ako sú súťaže, žrebovania o ceny a bezplatné darčeky, aby sme vám mohli poskytovať relevantný obsah webových stránok a reklamy a merať alebo pochopiť účinnosť tejto reklamy. Naším zákonným dôvodom na toto spracúvanie sú naše oprávnené záujmy, ktorými sú v tomto prípade štúdium toho, ako zákazníci používajú naše produkty/služby, ich rozvoj, rozvoj nášho podnikania a rozhodovanie o našej marketingovej stratégii.

Údaje o zákazníkoch, údaje o používateľoch, technické údaje a marketingové údaje môžeme používať na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah webových stránok a reklamy (vrátane reklám na Facebooku alebo iných zobrazovaných reklám) a aby sme merali alebo pochopili účinnosť reklamy, ktorú vám poskytujeme. Naším zákonným dôvodom na toto spracovanie sú oprávnené záujmy, ktorými je rozvoj nášho podnikania. Tieto údaje môžeme použiť aj na zasielanie ďalších marketingových oznámení. Naším zákonným dôvodom na toto spracovanie je buď súhlas, alebo oprávnené záujmy (konkrétne rast nášho podnikania).

 

Citlivé údaje

Nezhromažďujeme o vás žiadne citlivé údaje. Citlivé údaje sa vzťahujú na údaje, ktoré zahŕňajú podrobnosti o vašej rase alebo etnickom pôvode, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, sexuálnom živote, sexuálnej orientácii, politických názoroch, členstve v odboroch, informácie o vašom zdraví a genetické a biometrické údaje. Nezhromažďujeme žiadne informácie o odsúdeniach za trestné činy a priestupky.

Ak sme povinní zhromažďovať osobné údaje podľa zákona alebo podľa podmienok zmluvy medzi nami a vy nám tieto údaje na požiadanie neposkytnete, možno nebudeme môcť plniť zmluvu (napríklad dodať vám tovar alebo služby). Ak nám požadované údaje neposkytnete, možno budeme musieť zrušiť produkt alebo službu, ktoré ste si objednali, ale ak tak urobíme, budeme vás o tom v danom čase informovať.

Vaše osobné údaje budeme používať len na účel, na ktorý boli zhromaždené, alebo v prípade potreby na primerane kompatibilný účel. Viac informácií o tom nám zašlite na e-mailovú adresu love@lenkalutonska.com. V prípade, že vaše údaje potrebujeme použiť na nový nesúvisiaci účel, budeme vás o tom informovať a vysvetlíme vám právne dôvody spracovania.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez vášho vedomia alebo súhlasu, ak to vyžaduje alebo povoľuje zákon.

Vykonávame automatizované rozhodovanie. Tieto rozhodnutia sa prijímajú pri príprave alebo v súvislosti so zmluvou s dotknutou osobou A majú poskytnúť osobe niečo, o čo požiadala; ALEBO sa prijímajú opatrenia na ochranu oprávnených záujmov osoby, ako je napríklad možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu.

 

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje.

Údaje o vás môžeme zhromažďovať tak, že nám ich poskytnete priamo (napríklad vyplnením formulárov na našej stránke alebo zaslaním e-mailov). Určité údaje od vás môžeme automaticky zhromažďovať pri používaní našej webovej lokality pomocou súborov cookie a podobných technológií. Podrobnejšie informácie o tom nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

Údaje môžeme dostávať od tretích strán, ako sú poskytovatelia analytických služieb, napríklad spoločnosť Google so sídlom mimo EÚ, reklamné siete, napríklad spoločnosť Facebook so sídlom mimo EÚ, poskytovatelia vyhľadávacích informácií, napríklad spoločnosť Google so sídlom mimo EÚ, poskytovatelia technických, platobných a doručovacích služieb, napríklad sprostredkovatelia údajov alebo agregátori.

Údaje môžeme získať aj z verejne dostupných zdrojov, ako je napríklad register spoločností a register voličov, ktoré sa nachádzajú v EÚ.

 

Marketingová Komunikácia

Naším zákonným dôvodom na spracovanie vašich osobných údajov na účely zasielania marketingovej komunikácie je buď váš súhlas, alebo naše oprávnené záujmy (konkrétne rozvoj nášho podnikania).

Podľa predpisov o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách vám môžeme zasielať marketingové oznámenia, ak (i) ste uskutočnili nákup alebo ste nás požiadali o informácie o našom tovare alebo službách, alebo (ii) ste súhlasili so zasielaním marketingových oznámení a v každom prípade ste sa od tej doby neodhlásili zo zasielania takýchto oznámení. Podľa týchto predpisov, ak ste spoločnosť s ručením obmedzeným, môžeme vám zasielať marketingové e-maily bez vášho súhlasu. Stále sa však môžete kedykoľvek odhlásiť zo zasielania marketingových e-mailov od nás.

Predtým, ako vaše osobné údaje poskytneme akejkoľvek tretej strane na jej vlastné marketingové účely, získame váš výslovný súhlas.

Nás alebo tretie strany môžete kedykoľvek požiadať, aby sme vám prestali posielať marketingové správy, a to tak, že použijete odkazy na odhlásenie v každej marketingovej správe, ktorá vám bola zaslaná, alebo nám kedykoľvek pošlete e-mail na adresu ahoj@lenkalutonska.sk 

Ak odmietnete dostávať marketingovú komunikáciu, toto odmietnutie sa nevzťahuje na osobné údaje poskytnuté v dôsledku iných transakcií, ako sú nákupy, registrácia záruky atď.

 

Zverejňovanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so stranami uvedenými nižšie:

  • Poskytovatelia služieb, ktorí poskytujú služby v oblasti IT a správy systémov.
  • Odborní poradcovia vrátane právnikov, bankárov, audítorov a poisťovateľov.
  • Štátne orgány, ktoré od nás požadujú nahlasovanie činností spracovania.
  • Tretím stranám, ktorým predávame, prevádzame alebo zlučujeme časti nášho podniku alebo našich aktív.

Od všetkých tretích strán, ktorým odovzdávame vaše údaje, vyžadujeme, aby dodržiavali bezpečnosť vašich osobných údajov a zaobchádzali s nimi v súlade so zákonom. Takýmto tretím stranám umožňujeme spracúvať vaše osobné údaje len na stanovené účely a v súlade s našimi pokynmi.

 

Medzinárodné Prevody

Podliehame ustanoveniam všeobecných nariadení o ochrane údajov, ktoré chránia vaše osobné údaje. V prípade, že vaše údaje prenášame tretím stranám mimo EHP, zabezpečíme, aby boli zavedené určité ochranné opatrenia na zabezpečenie podobného stupňa bezpečnosti vašich osobných údajov. Ako také:

  • Vaše osobné údaje môžeme preniesť do krajín, ktoré Európska komisia schválila ako krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov, alebo
  • Ak využívame poskytovateľov so sídlom v USA, ktorí sú súčasťou Štítu na ochranu súkromia EÚ a USA, môžeme im údaje prenášať, pretože majú zavedené rovnocenné záruky; alebo
  • Ak využívame určitých poskytovateľov služieb, ktorí sú usadení mimo EHP, môžeme využívať osobitné zmluvy alebo kódexy správania alebo certifikačné mechanizmy schválené Európskou komisiou, ktoré poskytujú osobným údajom rovnakú ochranu, akú majú v Európe.

Ak nie je k dispozícii žiadna z uvedených záruk, môžeme požiadať o váš výslovný súhlas s konkrétnym prenosom. Tento súhlas budete mať právo kedykoľvek odvolať.

 

Bezpečnosť Údajov

Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili náhodnej strate, použitiu, zmene, zverejneniu alebo neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom. Prístup k vašim osobným údajom povoľujeme len tým zamestnancom a partnerom, ktorí majú obchodnú potrebu poznať tieto údaje. Vaše osobné údaje budú spracovávať len na základe našich pokynov a musia ich uchovávať v tajnosti.

Máme zavedené postupy na riešenie akéhokoľvek podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov a v prípade, že máme zákonnú povinnosť, oznámime porušenie ochrany osobných údajov vám a všetkým príslušným regulačným orgánom.

 

Uchovanie Údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelu, na ktorý sme ich zhromaždili, vrátane splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo spravodajských požiadaviek.

Pri rozhodovaní o správnom čase uchovávania údajov zohľadňujeme ich množstvo, povahu a citlivosť, potenciálne riziko poškodenia v dôsledku neoprávneného použitia alebo zverejnenia, účely spracovania, či ich možno dosiahnuť inými prostriedkami a právne požiadavky.

Na daňové účely nám zákon ukladá povinnosť uchovávať základné informácie o našich zákazníkoch (vrátane kontaktných údajov, údajov o totožnosti, finančných údajov a údajov o transakciách) šesť rokov po tom, ako prestanú byť našimi zákazníkmi.

Za určitých okolností môžeme vaše osobné údaje anonymizovať na výskumné alebo štatistické účely a v takom prípade môžeme tieto informácie používať neobmedzene bez ďalšieho upozornenia.

 

Vaše Zákonné Práva

Podľa zákonov o ochrane údajov máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi práva, ktoré zahŕňajú právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenos, namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov a (ak je zákonným dôvodom spracovania súhlas) právo odvolať súhlas.

Viac informácií o týchto právach nájdete na stránke:

Ak chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, pošlite nám e-mail na adresu ahoj@lenkalutosnka.sk  

Za prístup k vašim osobným údajom (alebo za uplatnenie iných práv) nebudete musieť platiť poplatok. Môžeme však účtovať primeraný poplatok, ak je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, opakovaná alebo nadmerná, alebo za týchto okolností odmietnuť vyhovieť vašej žiadosti.

Možno budeme musieť od vás požadovať konkrétne informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť vašu totožnosť a zabezpečiť vaše právo na prístup k vašim osobným údajom (alebo na uplatnenie iných vašich práv). Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré má zabezpečiť, aby osobné údaje neboli poskytnuté osobe, ktorá nemá právo ich získať. Môžeme vás tiež kontaktovať, aby sme vás požiadali o ďalšie informácie v súvislosti s vašou žiadosťou, aby sme urýchlili našu odpoveď.

Na všetky oprávnené žiadosti sa snažíme odpovedať do jedného mesiaca. Príležitostne nám to môže trvať dlhšie ako mesiac, ak je vaša žiadosť obzvlášť zložitá alebo ste podali viacero žiadostí. V takom prípade vás budeme informovať.

Ak nie ste spokojní s akýmkoľvek aspektom toho, ako zhromažďujeme a používame vaše údaje, máte právo podať sťažnosť na Úrad komisára pre informácie (ICO), dozorný orgán Spojeného kráľovstva pre otázky ochrany údajov (www.ico.org.uk). Budeme vám vďační, ak nás v prípade sťažnosti najskôr kontaktujete, aby sme sa ju mohli pokúsiť vyriešiť.

 

Prepojenia Tretích Strán

Táto webová lokalita môže obsahovať odkazy na webové lokality, pluginy a aplikácie tretích strán. Kliknutím na tieto odkazy alebo povolením týchto pripojení môžu tretie strany zhromažďovať alebo zdieľať údaje o vás. Tieto webové stránky tretích strán nekontrolujeme a nezodpovedáme za ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Keď opustíte našu webovú lokalitu, odporúčame vám, aby ste si prečítali oznámenie o ochrane osobných údajov na každej navštívenej webovej lokalite.

 

Cookies

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky alebo niektoré súbory cookie prehliadača alebo aby vás upozornil, keď webové stránky nastavujú alebo pristupujú k súborom cookie. Ak zakážete alebo odmietnete súbory cookie, upozorňujeme, že niektoré časti tejto webovej lokality môžu byť nedostupné alebo nemusia správne fungovať. 

Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách: 

Internet Explorer: windows.microsoft.com 

Google Chrome: support.google.com 

Mozilla Firefox: support.mozilla.org 

Opera: help.opera.com • Safari: support.apple.com

Cookies sú spracovávané podľa účelu nasledujúcimi spracovateľovi:

Služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zozbierané cookies súbory sú následne spracovávané spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia.

Služby Facebook Pixel, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road,, Menlo Park, CA 94025, USA.

Zozbierané cookies súbory sú následne spracovávané spoločností Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia.

Informácie boli obnovené: 1.7.2023

VYHLÁSENIE: Obsah tejto stránky a Programov, Produktov, Služieb a Materiálov programu slúži len na vzdelávacie účely. Nič z toho, čo sa nachádza na tejto webovej stránke, v Programe, Produktoch, Službách a Materiáloch programu, nemá slúžiť, ako náhrada odborného lekárskeho poradenstva. Nenahrádza ani terapiu.

Ak máš obavy o svoje zdravie, my vždy odporúčame vyhľadať lekára alebo odborníka na duševné zdravie.

2023 © Všetky práva vyhradené - Advantage Companies Ltd T/A Lenka Lutonska